หลักสูตรวิชาการลดสัดส่วนสลายไขมัน 20  ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 3 วัน ราคา 5,000 บาท


              1.ความรู้ทั่วไป   

                    1.ความรู้เบื้องต้นทางสรีระวิทยาและกายวิภาคศาสตร์
                    2.จรรยาบรรณของผู้นวด        
                    3.ข้อควรระวังและข้อห้ามในการนวด
                    4.นวดอย่างปลอดภัย และถูกวิธี

                2.ทฤษฎี ขั้นตอนในการนวด

                      1.การขัดผิว
                      2.การนวดสลายไขมัน
                      3.การพันแร็ป

               3. ฝึกปฏิบัติ
 
              4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน      
     
              5.  การจัดการทางอาชีพ

                  1.การหาแหล่งงาน
                  2.การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ     เว็บสำเร็จรูป
×