หลักสูตรการนวดไทย 150  ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน  5 วัน ราคา 7,500 บาท


          1.ความรู้ทั่วไป
 
               1.1 ความรู้เบื้องต้นทางสรีระวิทยาและกายวิภาคศาสตร์
               1.2 ประวัติองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทย     
               1.3 มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการนวดไทย 
               1.4 ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดไทย 
               1.5 เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
 
           2.ความรู้การนวดไทย
 
               2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนนวด
               2.2 เส้นประธานสิบ  
               2.3 ท่านวดไทย เทคนิคการนวด


          3. ฝึกปฏิบัติการนวดไทย

          4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน      เว็บสำเร็จรูป
×